Serwis Podkarpackie.ART

UNESCO.ART


Akcja promocyjna UNESCO.ART – Podkarpackie 2020 to inicjatywa Województwa Podkarpackiego, a jej realizatorem był Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, a partnerem – Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zrodziła się z myślą potrzebie popularyzacji miejsc szczególnie cennych kulturowo, które zostały wprowadzone do panteonu dziedzictwa światowego – podkarpackich obiektów UNESCO. Pierwotnie akcja miała polegać na jednoczesnej organizacji w sześciu miejscach sześciodniowych plenerów malarskich z udziałem studentów kierunków artystycznych studiujących na rodzimych uczelniach lub też wywodzących się z terenu województwa podkarpackiego, a uczących się na innych uczelniach tego typu w Polsce.


Zmiana formuły wydarzenia podyktowana była sytuacją epidemiczną i związanymi z nią ograniczeniami oraz zagrożeniami mającymi potwierdzenie w systematycznym wzroście zachorowań. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników pleneru, ich opiekunów oraz wszystkich osób, które byłyby zaangażowane w realizację tego zamierzenia, akcja promocyjna odbyła się w formule on-line. Formuła ta zakładała indywidualną pracę zakwalifikowanych uczestników pleneru pod zdalną opieką opiekunów grup plenerowych co do następujących obiektów:

  • Blizne – kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych;
  • Chotyniec – cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy;
  • Haczów – kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP i św. Michała Archanioła (Haczów);
  • Radruż – cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskiewy;
  • Turzańsk – cerkiew pw. św. Michała Archanioła;
  • Smolnik – cerkiew grekokatolicka pw. św. Michała Archanioła.

Plenery adresowane były do studentów kierunków artystycznych, którzy spełniali przynajmniej jedno z kryteriów:

  • pochodzili z terenu województwa podkarpackiego,
  • studiowali na kierunku artystycznym uczelni na terenie województwa podkarpackiego.

Otwart nabór do udziału w akcji trwał 10 dni - od 17 do 27 sierpnia 2020 r.

Zgłoszenie odbywało się on-line na formularzu uzupełnionym o portfolio lub inne materiały umożliwiające ocenę warsztatu artystycznego potencjalnego uczestnika plenerów.


Organizator powołał Komisję ekspercką do wyłonienia uczestników plenerów malarskich i oceny prac powstałych podczas akcji promocyjnej UNESCO.ART – Podkarpackie 2020 on-line. Jej zadaniem było m.in. dokonanie wyboru uczestników akcji promocyjnej – maksymalnie 6 osób do jednego obiektu UNESCO – ostateczną liczbę osób biorących udział w plenerze uzależniono od zainteresowania tym przedsięwzięciem. Uczestnicy pleneru po złożeniu deklaracji wykonania przynajmniej jednej skończonej pracy malarskiej dotyczącej wskazanego przez Komisję obiektu, otrzymali pakiet podstawowych materiałów malarskich zakupiony ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.


Akcja plenerowa trwała miesiąc, a opiekę merytoryczną nad uczestnikami (w tym w formie zdalnej) sprawowali pedagodzy uzgodnieni z Instytutem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Po zakończeniu jej uczestnicy zobowiązani byli złożyć wykonane prace w siedzibie Organizatora akcji.


Regulamin UNESCO.ART Podkarpackie 2020 on-line (docx, 31 KB)
Karta zgłoszenia
(docx, 20 KB)